BaseRate

1. Poush 2073  :- 9.40

2. Magh 2073    :- 10.44

3. Falgun 2073  :- 10.55

4. Chaitra 2073  :- 11.42

5. Baishak 2074  :- 12.13

6. Jestha 2074  :- 13.43

7. Ashard 2074  :- 12.82

8. Shrawan 2074  :- 12.11

9. Bhadra 2074  :- 13.14

10. Asoj 2074  :- 12.69

11. Karthik 2074  :- 12.88

12. Mangsir 2074  :- 12.30

13. Poush 2074  :- 12.31

14. Magh 2074  :- 12.80

 15. Falgun 2074  :- 12.64

 16. Chaitra 2074  :- 13.42

 17. Baisakh 2075  :- 13.45

 18. Jestha 2075  :- 13.49

19. Ashad 2075  :- 15.27

20. Shrawan 2075  :- 12.84

21. Bhadra 2075  :- 12.88

22. Ashoj 2075  :- 13.47

23. Kartik 2075  :- 13.02

24. Mangsir 2075  :- 12.83

25. Poush 2075  :- 12.34

26. Magh 2075  :- 12.34

27. Falgun 2075  :- 12.06

28. Chaitra 2075  :- 12.48

29. Baishakh 2076  :- 12.15

30. Jesth 2076  :- 12.10

31. Aashad 2076  :- 13.36

32. Shrawan 2076  :- 11.46

33. Bhadra 2076  :- 12.16

33. Ashoj 2076  :- 11.80

34. Kartik 2076  :- 11.28