BaseRate

1. Poush 2073  :- 9.40

2. Magh 2073    :- 10.44

3. Falgun 2073  :- 10.55

4. Chaitra 2073  :- 11.42

5. Baishak 2074  :- 12.13

6. Jestha 2074  :- 13.43

7. Ashard 2074  :- 12.82

8. Shrawan 2074  :- 12.11

9. Bhadra 2074  :- 13.14

10. Asoj 2074  :- 12.69

11. Karthik 2074  :- 12.88

12. Mangsir 2074  :- 12.30

13. Poush 2074  :- 12.31

14. Magh 2074  :- 12.80